DECIMOPUTZU 1967 – 1968

scansione0040
                                             CAMP.  REGIONALE  DILETTANTI  I°  CATEGORIA

FORMAZIONE:  HELLIES,  MONTEVERDE,  ENA,  COLLU  GIANNI,  COLLU  RAFAELE,  MURGIA  ULISSE,
Allen.  RAVOT     
ENA  L.    ENA  TORE,  GIAMPIERO  BASCIU,  ORRU'  TONINO,  PASQULINO  SIDDI,  EFISIO  COLLU

Informazioni su piriccu